بازرسی انرژی

یکی از فعالیتهای مهم در ساخت ساختمانهای کارامد، اطمینان از عملکرد آنها مطابق با طراحی انجام شده می‌ باشد، برای این منظور لازم است که نظارت بر محصولات و تجهیزات در حین ساخت بعمل آید و در پایان کار آزمایش عملکرد بمنظور اطمینان از کیفیت ساختمان بعمل آید. برای اطمینان از عملکرد ساختمان، لازم است هر بخش بطور جداگانه و مرحله ای بررسی شود تا از تطابق آن بخش با طراحی اطمینان حاصل شود.

بازرسی انرژی ساختمان بمنظور تعیین کیفیت اجرای ساختمان براساس مدارک، استانداردها و مشخصات محصولات خریداری شده در محل ساختمان با استفاده از انواع روشهای معمول بازرسی و بهره گیری از تجهیزات اندازه گیری بعمل می‌آید. مهمترین مزیت انجام بازرسی انرژی دستیابی به کیفیت مناسب براساس شرایط طراحی می باشد.

در بازرسی انرژی موارد زیر مهم و ارزیابی می گردد.

  • انتقال حرارت از جداره های ساختمان
  • عملکرد تجهیزات گرمایشی و سرمایشی
  • چگونگی گردش هوا در ساختمان
  • فشار داخلی ساختمان
  • نوع عایق‌بندی و نحوه نصب عایقها و چگونگی اجرای لایه بخاربند
  • کیفیت پنجره های دوجداره
  • وضعیت هوادهی و دبی هوا عبوری از کانالها و تجهیزات
  • کیفیت آسایش بصری و نورپردازی ساختمان

    

 

سازنده: شرکت ساختمانی پارسازه
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی پارسازه

سازندگان و تامین کنندگان