طراحی و اجرای بانک خازنی

طراحی و اجرای بانک خازنی برای ساختمانهای در دست احداث با بررسی مصرف‌کننده‌های انرژی الکتریکی قابل انجام است.برای ساختمانهای در دست بهرهبرداری با توجه به اینکه امکان اندازه‌گیری و تفکیک مصارف انرژی الکتریکی میسر است، لازم است قبل از طراحی بانک خازنی مناسب، رفتار مصرف انرژی الکتریکی ساختمان شناسایی گردد. براین اساس خدمات ذیل توسط مشاوران خدمات انرژی آریان بهسا برای طراحی و اجرای بانک خازنی در ساختمانهای موجود ارائه می‌گردد.

- بازدید و بررسی ساختمان

- شناسایی مصرف کننده های عمده انرژی

- تعیین نقاط اندازه گیری و برنامه ریزی جهت انجام اندازه گیری و ثبت مصارف انرژی الکتریکی در بازه زمانی برنامه ریزی شده

- تفکیک مصارف انرژی ساختمان بر اساس مصرف کننده های عمده نظیر سیستم روشنایی، سیستمهای سرمایش، گرمایش و ...

- تعیین رفتار مصرفی هر یک از سیستمهای مصرف کننده انرژی الکتریکی

- تحلیل قبوض برق و تفکیک مصارف کم باری، متوسط و اوج بار

- تعیین مقدار ماکزیمم توان اکتیو و راکتیو

- بررسی تغییرات ضریب توان ساختمان

- تحلیل وضع موجود و چگونگی مصارف انرژی الکتریکی ساختمان

- طراحی و اجرای تابلو بانک خازنی جهت اصلاح توان

 

 

سازنده: شرکت ساختمانی پارسازه
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی پارسازه

سازندگان و تامین کنندگان