مشاوره انرژی

خدمات مختلفی در مراحل متنوع طراحی ساختان توسط مشاور انرژی قابل ارائه می باشد و مشاور انرژی در کنار سایر بخشها در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمان حضور دارد. براین اساس می توان خدمات ذیل را برای مشاور انرژی در نظر گرفت

1- كنترل و تصديق مدارك طراحي ساختمان:

  • كنترل و بررسي نقشه‌هاي معماري با استانداردها و ضوابط كارايي انرژي ساختمان
  • كنترل و بررسي دفترچه محاسبات بارهاي گرمايشي و سرمايشي ساختمان بمنظور حصول اطمينان از طراحي بهينه ساختمان
  • تطابق اوليه ميزان مصرف انرژي ساختمان با استانداردهاي انرژي
  • بررسي كارايي انرژي در پلان روشنايي ساختمان
  • بررسي و تاييد كارايي انرژي ساختمان

2- تهیه مدل دینامیک نرم‌افزاری ساختمان براساس نقشه‌ها و مدارک طراحی ساختمان و چگونگی ساخت ساختمان

3- تعیین مصارف انرژی سالانه ساختمان و تفکیک مصارف انرژی در بخشهای گرمایش، سرمایش و روشنایی

4- ارائه راهکارهای ارتقا رده انرژی ساختمان براساس هدف‌گذاری کارایی انرژی ساختمان

  • مشاوره در انتخاب و خريد مصالح و تجهيزات
  • مشاوره در اجراي تكنولوژيهاي نوين ساختماني

5- مقایسه مصارف انرژی ساختمان با استاندارد برچسب انرژی و تعیین رده انرژی ساختمان

  

 

 

سازنده: شرکت ساختمانی پارسازه
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس
سازنده: شرکت ساختمانی پارسازه

سازندگان و تامین کنندگان